04/08/2016
Install nginx web server & mysql & phpmyadmin on aws ubuntu 14

Install nginx web server & mysql & phpmyadmin on aws ubuntu 14

Install nginx web server & mysql & phpmyadmin on aws ubuntu 14 sudo apt-get update sudo apt-get -y install nginx sudo apt-get -y install php5-fpm sudo […]